Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι τα μαθήματα γίνονται σε ολιγομελή και ευέλικτα τμήματα των 6-8 ατόμων. Η εξατομικευμένη διδασκαλία και η συνεχής αξιολόγηση επιτρέπει μεγαλύτερη και γρηγορότερη αποδοτικότητα, ενώ η μέθοδος που ακολουθούμε στηρίζεται 30% στη δομική προσέγγιση και 70% στην επικοινωνιακή.

Όταν λέμε Α’ δομική εννοούμε μια ανοιχτή, ενεργητική και δημιουργική προσέγγιση της Αγγλικής Γλώσσας, όπου ο μαθητής/τρια αναπτύσσει την γλωσσική του ικανότητα ερχόμενος καθημερινά σε επαφή με κείμενα από διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια, και ταυτόχρονα ωθείται στη συνεχή παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Όταν λέμε Β’ επικοινωνιακή εννοούμε την προγραμματισμένη προσέγγιση, με τη βοήθεια του βιβλίου διδασκαλίας. Εδώ οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής, όπως ορθογραφία, ανάγνωση, κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου διδάσκονται ξεχωριστά η κάθε μία και αναλύονται ταυτόχρονα οι κανόνες και οι αρχές που τις διέπουν.

Παιχνίδια μέσα στην τάξη

Παιχνίδια μέσα στην τάξη, Έλενα Γαρέζου

Η κυρία Μπόννη Μπαρδάκα με μαθητές/τριες Level 200

Η κυρία Μπόννη Μπαρδάκα με μαθητές/τριες Level 200